RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI. DANE OSOBOWE.

1. W niniejszej polityce prywatności pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
– „Strona internetowa”- stronę główną http://www.fdz-animalia.pl oraz jej podstrony
– „Fundacja”- właściciel strony internetowej tj. Fundacja dla Zwierząt Animalia ,KRS 0000248335, NIP – 7822344137, REGON – 300219462.
– „Użytkownik”- każdy internauta, który korzysta z możliwości wsparcia działalności Fundacji, poprzez wysłanie wiadomości sms na jeden lub kilka numerów wskazanych w Portalu, przekazanie darów rzeczowych, datków finansowych, deklarujący Adopcje zwierząt lub inna formę pomocy.

2. Użytkownik w celu wsparcia działalności Wykonawcy może wysłać wiadomość sms na jeden lub kilka numerów telefonu podanych w Portalu.

3. Numer telefonu Użytkownika lub inne dane osobowe podane w korespondencji z Fundacją lub zebrane przez Fundację są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) , ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.U. 4.5 z 2016).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie i służą wyłącznie działaniom Fundacji niezbędnym do realizacji celów statutowych.

NARZĘDZIA I TREŚĆ Z INNYCH FIRM

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), Payu (płatności elektroniczne), Siepomaga.pl (akcje zbiórek charytatywnych) oraz logo innych organizacji pozarządowych, firm współpracujących z Fundacją itp. Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot.

ADMINISTROWANIE DANYMI

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja dla Zwierząt Animalia, zwana dalej Fundacją.
Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy, która nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Fundacji.
2. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest wsparcie działalności Fundacji za pomocą możliwości, opisanych w Portalu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Fundacją są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi. Fundacja może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika także w innych prawem dopuszczalnych sytuacjach określonych w ustawach, wskazanych w postanowieniu § 1 ust. 3.
3. Fundacja w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych celów, o ile nie narusza to praw i wolności Użytkownika, może wysyłać na numer telefonu Użytkownika, z którego został wysłany sms na jeden z numerów telefonu podanych na stronach internetowych, smsy z zaproszeniem do dalszego wsparcia działalności Fundacji.
4. Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu opisanym w postanowieniu ustępu drugiego niniejszego paragrafu. Sprzeciw może zostać wyrażony w szczególności: mailem na adres fdz.animalia@wp.pl, listownie na adres korespondencyjny Fundacji Kazimierza Wielkiego 5A/106, 61-863 Poznań lub osobiście po ustaleniu miejsca przeprowadzenia spotkania.
5. Podanie danych osobowych Użytkownika w postaci jego numeru telefonu w celu wsparcia działalności Fundacji poprzez wysłanie smsa na jeden lub kilka numerów podanych na stronach internetowych, jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia wsparcia Fundacji w ten sposób. 6. Dane osobowe zebrane przez Fundację mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
7. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

PRAWA AUTORSKIE

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.
Użytkownik serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.
Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.
Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.

ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

INNE.

1. Użytkownik ma możliwość anonimowego wsparcia działalności Fundacji za pośrednictwem smsa wysłanego na numery podane w Portalu, przy czym jest to związane z ujawnieniem Fundacji numeru telefonu, z którego sms został wysłany. A także za pośrednictwem innych nośników, np. mail, FB.
2. Fundacja będzie także rejestrowała nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Portalu.
3. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Fundację polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: fdz.animalia@wp.pl.