Statut

STATUT FUNDACJI –
“FUNDACJA DLA ZWIERZĄT ANIMALIA”
TEKST JEDNOLITY

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundację ustanawiają: Katarzyna Małgorzata Rybarczyk, Justyna Katarzyna Sobkowiak, Małgorzata Galica-Menke, Dariusz Ireneusz Wnuk, Tatiana Kira Cybulska, Barbara Poniedziałek, Piotr Dąbrowski, Anna Poniedziałek zwani dalej Fundatorami.

§2

 1. Fundacja nosi nazwę – „Fundacja dla Zwierząt Animalia”.
 2. Fundacja dla Zwierząt, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 7 grudnia za Repertorium 11333/2005 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz. U z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).
 3. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
 4. Fundacja może używać skróconej nazwy „FdZ Animalia”.

§3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań

§4

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw środowiska.

§5

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§6

 1. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej Fundatorów i wolontariuszy, a także Honorowych Członków.
 2. Fundacja może zatrudniać pracowników.
 3. Wolontariusze działają w ramach Fundacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 4. Fundatorzy mogą postanowić o nadaniu osobie fizycznej nie reprezentującej i nie będącej członkiem Fundacji tytuł Honorowego Członka Fundacji w świetle jej szczególnych zasług dla działalności Fundacji i realizacji jej statutowych celów.
 5. Honorowy Członek ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, ma prawo wyrażania swoich opinii, jednak nie korzysta z wynikających ze statutu innych praw przysługującym członkom Zarządu.
 6. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Fundacji.

§7

 1. Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy zrzeszających organizacje o zbliżonych celach.
 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych.

II CELE FUNDACJI

§8

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt w tym:

 1. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt;
 2. niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów);
 3. wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji;
 4. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), znajdowanie zwierzętom nowych domów,
 2. działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji;
 3. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji;
 4. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji;
 5. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym, oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji;
 6. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt;
 7. prozwierzęcy lobbing;
 8. współpracę z policją i strażą miejską;
 9. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatorów, w kwocie 1200 zł. Każdy z Fundatorów przekazał na fundusz założycielski kwotę 150 zł.
 2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działalności.

§11

 1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
  a. darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,
  b. subwencje osób prawnych,
  c. odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,
  d. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
  e. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  f. dotacje z budżetu państwa,
  g. dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej.
 2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji oraz ze zbiórek publicznych przeznaczone są wyłącznie na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.
 3. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

IV ORGANY FUNDACJI

§12

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd
 2. Rada Fundacji.

Zarząd

§13

 1. Zarząd składa się z trzech członków: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
 2. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
 3. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Warunkiem wygaśnięcia mandatu członka Zarządu jest podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie z realizacji celów Fundacji i sprawozdania finansowego przez Radę Fundacji.
 6. Do chwili uwidocznienia w rejestrze sądowym powołania nowego Zarządu, w zakresie zwykłych czynności zarząd sprawują członkowie poprzedniej kadencji.
 7. Rada Fundacji po zatwierdzeniu sprawozdań, może postanowić o przedłużeniu mandatów członkom Zarządu na kolejny kadencję.
 8. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:
  a. pisemnego zrzeczenia się funkcji
  b. śmierci
  c. odwołania z pełnionej funkcji
 9. Fundatorzy mogą odwołać członka zarządu przed upływem kadencji, na którą został on powołany, w przypadku:
  a. nieusprawiedliwionej nieobecności podczas trzech kolejnych posiedzeń
  b. długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach zarządu
  c. skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa
  d. prowadzenie przez niego działalności niezgodnej z interesem Fundacji.
 10. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§14

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania. Zarząd powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i inne osoby działające samodzielnie w jednostkach organizacyjnych Fundacji.
 4. Zarząd decyduje o każdorazowym przyjęciu subwencji, dotacji, darowizny, zapisu lub spadku.

§15

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.
 2. Uchwały Zarządu o zmianie statutu i likwidacji Fundacji oraz połączeniu z inną fundacją zapadają w obecności wszystkich członków i wymagają jednomyślności.
 3. Prezes Zarządu koordynuje prace Zarządu Fundacji oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

§16

Uprawnienia dotyczące spraw pracowniczych wykonuje w imieniu Fundacji Prezes Zarządu Fundacji, bądź Rada Fundacji albo osoba upoważniona przez Radę Fundacji.

§17

Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy oraz roczne sprawozdania finansowe Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji.

Rada Fundacji

§18

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
 2. Kadencja Rady Fundacji trwa 1 rok.
 3. Członkami Rady Fundacji mogą być Fundatorzy.
 4. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 5. Do Rady Fundacji należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące wygaśnięcia mandatu i odwołania z pełnienia funkcji przed upływem kadencji zawarte w § 13.

§19

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.
 2. Pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad Rady Fundacji, za ważnie oddany uważa się także:
  a. głos oddany podczas videokonferencji,
  b. głos oddany za pośrednictwem internetu,
  c. głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość.

§20

Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§21

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się, co najmniej raz na kwartał.
 2. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, Fundatorów lub Zarządu.
 3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
 4. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą Fundatorzy oraz członkowie Zarządu.
 5. Posiedzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

§22

 1. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.

§23

Do obowiązków Rady Fundacji należy ponadto:

 1. rozpatrywanie i opiniowanie planów finansowych i rzeczowych Zarządu oraz sprawozdań z ich realizacji,
 2. ustalanie kierunków i form działania Fundacji,
 3. realizacja innych zadań Fundacji, związanych z jej statutowym celem.

§24

Rada Fundacji może:

 1. podejmować decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu postanowieniem niniejszego statutu.
 2. wskazywać Zarządowi priorytety w bieżącej działalności Fundacji,
 3. opiniować programy działań,
 4. proponować zmiany w statucie Fundacji.

Sąd Koleżeński

§25

 1. Członkowie fundacji podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające celom fundacji wskazanym w statucie.
 2. Przepisy niniejszego działu nie wyłączają odpowiedzialności członków przewidzianej w odrębnych przepisach.

§26

Karami dyscyplinarnymi są:

 1. upomnienie
 2. nagana
 3. nagana z pozbawieniem prawa sprawowania funkcji w organach fundacji przez okres 3 lat
 4. pozbawienie prawa członkostwa.

§27

 1. Uprawnionym do orzekania kar dyscyplinarnych jest Sąd Koleżeński powoływany na okres kadencji Zarządu.
 2. Sąd Koleżeński jest organem kolegialnym, 3-osobowym, powoływanym spośród członków Fundacji przez Fundatorów.

V DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§28

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dopiero po podjęciu decyzji przez Fundatorów, co do rozpoczęcia działalności gospodarczej i po zarejestrowaniu Fundacji w rejestrze przedsiębiorców. Do tego momentu Fundacja ma status osoby prawnej non profit..
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
 3. Fundacja może prowadzić działalność w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§29

Z majątku i dochodów Fundacji zarząd przeznacza, w miarę potrzeby, na prowadzenie działalności gospodarczej środki z nie więcej niż połowy funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

§30

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne zwane dalej „zakładami”

§31

 1. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji i jest on, z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 niniejszego Statutu, kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

§32

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§34

 1. Zmiana statutu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji.
 2. Zmiana statutu następuje w wyniku podjęcia uchwały o zmianie statutu przez Zarząd Fundacji.
 3. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
 4. Zmiana statutu nie wymaga formy aktu notarialnego.

§35

 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną Fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§36

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§37

 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
  a. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
  b. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia,
  c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
  d. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
  e. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
  f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
  g. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
  h. wskazanie miejsca przechowywania dokumentów fundacji.
 2. Zarząd Fundacji wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.

§38

Uchwała powyższa w głosowaniu jawnym została przyjęta jednomyślnie.